פרסומים

אביה ספיבק, שחר צמח, אייל כרמל

|

מרץ 2017

רפורמת ביטוח החובה לפנסיה: איפיונה והערכת הצלחתה

המחקר מתבסס על שני בסיסי נתונים ייחודיים העוסקים בצו ההרחבה של פנסית החובה מ-2008. האחד הוא כלכלי – מבוסס על נתונים כספיים ודמוגרפיים, והשני הוא התנהגותי – מבוסס על שאלון שהועבר לעמיתי קרן פנסיה גדולה. המדגם הראשון כולל כאלפיים מבוטחים, מחציתם בפנסית רשות ומחציתם בפנסית חובה והוא מדגם מייצג המכיל את כל הנתונים שיש בקרן על הפרטים הללו. הנתונים בחלק זה נותחו בעזרת רגרסיות נוסח מינצר (Mincer equations) אשר בודקות את ההשפעה של ההון האנושי על השכר ועל ההסתברות להיות מבוטח ללא צו פנסית חובה, ובעזרת סימולטור אקטוארי מלא, אשר נבנה על ידינו בשיתוף עם מחלקת האקטואריה של אותה הקרן. מחקר זה בוצע ופורסם במסגרת התכנית לכלכלה וחברה במכון ון-ליר. הנתונים בחלק השני מתבססים על שאלון שזווג עם נתוני אמת שהתקבלו מהקרן לגבי סוג הפנסיה ופדיון הפיצויים. ביצענו השוואות בין מאפיינים והתנהגויות של בעלי פנסיית חובה – שלא החזיקו בפנסיה לפני צו ההרחבה, לבין בעלי פנסיית רשות אשר החזיקו בחיסכון פנסיוני לפני צו ההרחבה. וכן בחנו את תפיסותיהם והבנתם בנוגע להשלכות של משיכת פיצויים על החיסכון הפנסיוני.
אנו מודים לכל התומכים במחקר: קרן המחקרים של הביטוח הלאומי, המרכז לפנסיה, ביטוח ופסיכולוגיה כלכלית, מכון ון-ליר וחברת הביטוח שסיפקה בנדיבותה את הנתונים וגישה ללקוחותיה.

דו”ח מסכם למוסד לביטוח לאומי

פרסומים נוספים

פרופ' כורש גליל, פרופ' אביה ספיבק ופרופ' אביעד טור-סיני
מעמד סוציו-אקונומי והתנהגות של משקיעים פרטיים במהלך משבר פיננסי
השפעת מעמד סוציו-אקונומי על החלטותיהם של משקיעים פרטיים בישראל במהלך המשבר הפיננסי שנגרם עקב מגפת הקורונה.
ד"ר שרית מנחם-כרמי, פרופ' אביה ספיבק, מרק רוזנברג
חוק פנסיית חובה – האומנם? בחינת שיעורי הכיסוי באוכלוסיה – ניתוח נתונים מנהליים
חלק מסדרת מחקרים המבקשים לאמוד את הקצבאות העתידיות מהרובד התעסוקתי של כוח העבודה הנוכחי ובכך לבחון את הצלחתה ויעילותה של מערכת הפנסיה.
אביה ספיבק, דויד לייזר
התועלת הכלכלית שבהכנה לפרישה - ניתוח כלכלי-ההתנהגותי
מחקר זה מצא שהכנה נכונה לקראת פרישה מעבודה מעניקה ערך כלכלי עצום למשק, זאת מעבר לשיפור תנאי הפנסיונרים.
אביה ספיבק, אביעד טור-סיני
עד כמה חברות נדיבות כלפי המבוגרים? (אנגלית)
מחקר השוואתי בשאלת יחס התחלופה, רמת הרווחה וההתאמה הכלכלית של משקי בית מבוגרים
אביה ספיבק, יאיר כוכב
אגח מיועדות היש תחליף ראוי?
השאלה במחקר הנוכחי היא האם ניתן להגיע להסדר טוב יותר עבור המבוטחים מאשר האג"ח המיועדות, בתנאי שההוצאה הממשלתית הכרוכה בהסדר זה לא תהיה גבוהה יותר.
אביה ספיבק, דויד לייזר
רפורמה בפנסיה - מסקנות מחוץ לארץ (אנגלית)
בדו"ח בינלאומי זה ינסו לענות על השאלה הבאה: מה ניתן ללמוד מהתבוננות על רפורמות בפנסיה שנעשו במגוון מדינות, כולל ישראל.